#2 Raznolistna mačina in vrtni strnad

Budi zaštitnik prirode 1 (Natura 2000)

Osnovna tema

Vzhodna submediteranska suha travišča – flora in favna ter razlogi za ogroženost.

Ti habitati so bolj ogroženi zaradi izginotja človeške dejavnosti (konkretno prenehanja gospodarjenja in košnje) ter se postopoma zaraščajo in spreminjajo v gozdne habitate. Med vrste, ki so zaradi slednjega ogrožene, spadata vrtni strnad in raznolistna mačina.

Ključne informacije

  • • Ogroženi zaradi zaraščanja travnikov (izginotje habitatov)
  • • Travniki na območju Učke so habitati, ki brez človekovega vpliva tam ne bi obstajali

Vprašanja za pogovor/debato