Izvajanje znanstvenih raziskav na obmejnem območju

Izvajanje znanstvenih raziskav na obmejnem območju

Fokus raziskav, ki so bile izvedene v sklopu EU projekta ŽIVO!, je bil na treh kraških izvirih, ki se izlivajo na čezmejnem območju in ki so pomembni za oskrbo slovenskega in hrvaškega dela Istre s pitno vodo (izvir Rižane, Sv. Ivan in Bulaž) in pa tudi izvir Mlini, pri tem da sta bila pojav iztekanja in sama kakovost vode na izviru raziskani v kontekstu dinamike spreminjanja stanj na porečju. Raziskave so obsegale analizo padavin ter ostalih pomembnih klimatoloških parametrov in voda na površinskih vodotokih/podzemnih rekah, stanje (količine, kemizem, mikrobiološke značilnosti) voda v podzemlju (preko merilnih naprav v speleoloških objektih/krških jamah in na izvirih, kjer se te vode izlivajo). Stanje se je spremljalo tako na glavnim omenjenih virih oskrbe z vodo in pa tudi na nekaj občasnih kraških izvirih, ki pripadajo istemu sistemu izvirov. Na izvirih, podzemnih rekah in v jamah so bili raziskani tudi vzorci sedimenta, da bi se tako dobila analiza kakovosti. 

Poleg navedenih meritev klimatoloških in hidroloških okoliščin je bila izvedena tudi zelo natančna analiza vplivov sprememb pri hidroloških okoliščinah na kakovost vode in na kakovost voda v času ene od izbranih deževnih obdobij po daljšem sušnem obdobju, kar je služilo kot podlaga za oceno dinamike prenosa onesnaženja v kraških zbiralnikih voda.

Nazaj